Organisatie van de dealervereniging

Dealers van Accell zijn zelfstandige ondernemers. Dat betekent dat ze zelf het roer in handen hebben en de concurrentie aangaan met andere dealers. Tegelijkertijd hebben alle dealers ook een gezamenlijk belang richting Accell. En om dat belang te behartigen, is de Accell Dealervereniging opgericht.

De belangrijkste voordelen:

 1. Als collectief kunnen dealers dingen gedaan krijgen die individueel niet lukken
 2. Democratische structuur: iedere dealer heeft een stem
 3. De belangen van het gehele dealernetwerk staan centraal
 4. De retail spreekt met één stem met de fabrikant
 5. Professioneel onderhandelen dankzij ondersteuning vanuit BOVAG
 6. Het officiële overlegorgaan voor dealercontracten
 7. Platform voor contact met andere dealers
 8. Verbeterde samenwerking in de keten biedt kansen
 9. Dealers kunnen gezamenlijk initiatief tonen richting de fabrikant
 10. Gezamenlijk werken aan een duurzaam verdienmodel

Lid worden

Wilt u lid worden van de Accell Dealervereniging? U kunt zich hier inschrijven.

Let op: alle dealers van Accell die in Nederland gevestigd zijn en die met Accell een dealerovereenkomst sluiten (inclusief jaarafspraak), moeten lid zijn van de Accell Dealervereniging. Dit is een voorwaarde van Accell in de dealercontracten.

Evenwichtige samenwerkingsafspraken

Dealers hebben bepaalde rechten, zoals het recht om een fiets van een bepaald merk te verkopen. Maar daarbij komen ook bepaalde plichten. De Accell Dealervereniging heeft de taak om voor het collectief van leden met Accell een evenwicht te bereiken in die rechten en plichten. Het doel is een samenwerking te creëren die recht doet aan de belangen van zowel de dealers als de fabrikant.

Organisatie van de dealervereniging

De Accell Dealervereniging is een officiële vereniging. De vereniging is opgericht met statuten en heeft een bestuur. Die statuten schrijven enkele belangrijke zaken voor.

 • Van alle dealers (van Accell in Nederland wordt in 2019 verwacht dat ze lid zijn van de Accell Dealervereniging zodra en zolang zij deel uitmaken van het Accell dealernetwerk.
 • Het bestuur van de Accell Dealervereniging heeft tot taak de belangen van de leden te behartigen. Dat doet het bestuur onder andere door met vaste regelmaat met Accell te overleggen.
 • Bestuurders worden door de leden gekozen en aangesteld. Ieder lid kan zich in principe kandidaat stellen.
 • Minimaal eens per jaar vindt een algemene ledenvergadering (ALV) plaats, waarvoor alle leden worden uitgenodigd. Tijdens de ALV worden de plannen en acties tussen het bestuur en de overige leden afgestemd.
 • Elk jaar stelt het bestuur een begroting en een agenda op. De leden stemmen hierover op de ALV.
 • De dealervereniging is democratisch ingericht. Alle leden hebben een stem, en de meeste stemmen gelden. Ieder lid heeft dus invloed; het maakt niet uit of u een grote of een kleine dealer bent.

Voor alle Accell-dealers in Nederland

De Accell Dealervereniging behartigt de belangen van Accell-dealers in Nederland. De dealervereniging gaat namens alle aangesloten dealers de dialoog aan met Accell. Dealers zijn natuurlijk elkaars concurrenten, maar ze hebben ook een gemeenschappelijk belang richting de fabrikant. Dat is het stuk waar de dealervereniging zich op richt.

Geen commerciële en competitieve afspraken

Een dealervereniging mag zich vanwege de mededingingswetgeving niet bemoeien met commerciële condities en prijzen. Dat is aan individuele dealers en inkoop- en franchiseorganisaties om daar afspraken over te maken. Ook komt een dealervereniging niet op voor de belangen van individuele dealers. Evenmin is een dealervereniging de plek om te spreken over het verdienmodel van individuele dealers.

Meer weten?

 • Wilt u digitaal de informatiebrochure van de dealervereniging ontvangen?
 • Wilt u meer weten over de voordelen van een lidmaatschap?
 • Wat zijn de jaarlijkse kosten van een lidmaatschap?
 • Over welke agendaonderwerpen wordt er met Accell gesproken?
 • Of heeft u een andere vraag aan de dealervereniging?

Bent u een in Nederland gevestigde dealer van Accell en wilt u meer informatie over de Accell Dealervereniging, neem dan even contact met ons op.

Disclaimer:

Waar op deze website over ‘samenwerking’ wordt gesproken, moet daaronder steeds worden verstaan: samenwerking indien en voor zover dat gelet op grond van de wet- en regelgeving (waaronder het mededingingsrecht) is toegestaan.